Hollandse dijkbouwers langs de Waddenkust

De dijken langs de Nederlandse en Duitse Waddenkust werden in de zestiende en zeventiende eeuw aanmerkelijk versterkt. Ook werden er tienduizenden hectares land ingepolderd. Hollandse dijkbouwers speelden daarbij een sleutelrol. Zij introduceerden niet alleen nieuwe technieken en organisatievormen, maar zorgden dikwijls ook tevens het benodigde kapitaal en voor geschoolde arbeiders. Drie aspecten komen aan de orde:

  1. De verbreiding van nieuwe technieken, met name paal- en rijswerk, zinkstukken, sluizen, kruiwagens en windmolens.
  2. Grote investeringsprojecten zoals Beemster,  Zijpe, Wieringerwaard en het Bildt en bedijkingen aan de Dollard, in Oost-Friesland, Oldenburg en Sleeswijk-Holstein.
  3. Toonaangevende ingenieurs en ondernemers zoals Jan Adriaensz. Leeghwater,  Jan Claesz. Rolwagen,  Cornelis Jansz. Allers, Egbert van Vilsteren, Quirinus Indervelden, Anton Studler van Zurck en Anthony de Huybert.

De lezing wordt ondersteund door een visuele presentatie. Indien gewenst, kan het verhaal worden toegespitst op de eigen regio. Een voordracht in het Duits of Engels is geen probleem.

Vereisten (in nader overleg):
Beamer en notebook.


Drs. Otto S. Knottnerus is historisch-socioloog en free-lance historicus. Hij publiceert vooral over de sociale en culturele geschiedenis van het Nederlandse en Duitse Waddengebied.

 


25 eeuwen Waddenland:

Cultuur en samenleving in het Nederlandse en Duitse kustgebied

 

De kuststreken van Den Helder tot Esbjerg hebben een gemeenschappelijke geschiedenis die meer dan 25 eeuwen terug gaat. Achter de duinen en dijken van het Waddengebied verbergt zich een waardevol cultuurlandschap, dat het product is van een eeuwenlange wisselwerking tussen mensen en natuur. Dit landschap kenmerkt zich door een combinatie van natuurlijke diversiteit en culturele rijkdom.

Het vruchtbare polderland stond garant voor de nodige welvaart. De nabijheid van de zee maakte een levendig scheepvaartverkeer mogelijk. Uitgestrekte veenmoerassen boden de vrije kustbewoners voldoende bescherming tegen vreemde overheersers. Steden als Amsterdam, Bremen en Hamburg waren vanaf de kust gemakkelijk bereikbaar; de stadscultuur drukte al vroeg zijn stempel op het plattelandsbestaan. Dat gold ook voor de Waddeneilanden, die als een soort voorpost voor het stadsleven fungeerden. Desondanks hielden de kustbewoners stevig vast aan hun overgeleverde plattelandstradities, hun eigen identiteit en hun afwijkende taal. Met de opkomst van grootschalige graanboerderijen en de aanleg van wegen, kanalen en spoorlijnen kwam de grote stad steeds dichterbij. Terwijl de herenboeren een burgelijke levensstijl omarmden, probeerden jonge landarbeiders aan hun lot ontsnappen door van het platteland weg te trekken. De eilanden ontwikkelden zich rond 1900 tot een gewild vakantieoord; het polderland raakte in verval.


De lezing kan worden ondersteund door een visuele presentatie. Indien gewenst, wordt verhaal toegespitst op de eigen regio. Een voordracht in het Duits of Engels is geen probleem.


Vereisten (indien gewenst):
Beamer en notebook.

 

Drs. Otto S. Knottnerus is historisch-socioloog en free-lance historicus. Hij publiceert vooral over de sociale en culturele geschiedenis van het Nederlandse en Duitse Waddengebied. Hij werkte mee aan het boek Waddenland en aan het zgn. Lancewad-Report over het culturele erfgoed van de Waddenregio (2002).

 


Doopsgezinden in Noord-Nederland en Ostfriesland

De doopsgezinden en hun voorlopers (de wederdopers) hebben een belangrijk stempel gedrukt op cultuur en samenleving van de Nederlandse kustgewesten. In verschillende regio’s van Noord-Holland, Friesland en Groningen maakten zij een aanmerkelijk  deel van de bevolking uit. In deze lezing wordt een overzicht gegeven van de geschiedenis van deze bevolkingsgroep. Beginnend met het Münsterse wederdopersoproer van 1534 en het optreden Menno Simons worden de verschillende richtingen geschetst waarin deze stroming uiteenviel. Na 1650 overheerste daarentegen het streven om tot een gemeenschappelijke belijdenis te komen. Ook bijzondere stromingen als Davidjoristen, Waterlanders, Vlamingen, Hoogduitsers, Friezen, Janjacobsgezinden en Ukowallisten komen aan bod; net als de intensieve contacten die Nederlandse doopsgezinden met hun geloofsgenoten in Duitsland en Polen hadden. De nadruk ligt op de sociale achtergronden van het geloofsleven. Het extroverte protestgedrag van de eerste generaties maakte plaats voor een gesloten groepscultuur. Op het platteland bleef deze gesloten cultuur vaak tot ver in de achttiende eeuw hangen. In de steden ontwikkelden de doopsgezinden zich daarentegen tot een culturele elite die open stond voor het verlichtingsdenken en voor de politieke idealen van het negentiende-eeuwse liberalisme.
Een voordracht in het Duits of Engels is geen probleem.

 

Drs. Otto S. Knottnerus is historisch-socioloog en free-lance historicus. Hij publiceert vooral over de sociale en culturele geschiedenis van het Nederlandse en Duitse Waddengebied.

 


De graanrepubliek in de tijd geplaatst

In zijn boek De Graanrepubliek schetst Frank Westerman de teloorgang van het grootschalige landbouwbedrijf in de Nederlandse kustgewesten. Het boek speelt zich grotendeels af in het Oldambt, een vruchtbaar poldergebied in het uiterste noordoosten van ons land. Socialisme en communisme hebben hier vanouds veel aanhang; het politieke ressentiment van de voormalige landarbeiders tegen de vroegere herenboeren is nog altijd springlevend.

 

De lezing behandelt de sociale en politieke geschiedenis van het Oldambt. Beginnend met de teloorgang van het oorspronkelijke ontginningslandschap, het ontstaan van de Dollard en de aanleg van nieuwe polders na 1500 wordt een beeld geschetst van een pionierssamenleving die boeren en landarbeiders volop nieuwe kansen bood. In de achttiende eeuw werd het Oldambt een bolwerk van piëtisme en oranjegezindheid; in de negentiende eeuw was juist het liberalisme hier goed vertegenwoordigd. Duidelijk zal worden dat de radicale opvattingen van de landarbeiders oorspronkelijk in de kringen van de boeren zijn ontstaan. Beide groepen hadden aanvankelijk meer gemeen dan ze later wilden toegeven. De spreker is opgegroeid in het Oldambt en kan zijn verhaal met eigen ervaringen illustreren.

 

Drs. Otto S. Knottnerus is historisch-socioloog en free-lance historicus. Hij publiceert vooral over de sociale en culturele geschiedenis van het Nederlandse en Duitse Waddengebied.

 


Hannekemaaiers en hozevelinks:

Gastarbeid vóór 1870

 

De Nederlandse en Duitse kuststreek is lange tijd welvarender geweest dan het binnenland. De bodem was er vruchtbaarder en er was een levendig scheepvaartverkeer. Tienduizenden seizoenswerkers uit het binnenland maakten daar gebruik van. Vanaf het einde van de zestiende tot ver in de negentiende eeuw trokken ze ‘s zomers naar de kust om daar het nodige bij te verdienen. De meeste van hen werkten bij de hooi- en graanoogst, in de turfgraverijen, bij dijkbouwprojecten of op steenfabrieken. Anderen verhandelden textiel. Aan de orde komen onder andere de verschillende soorten werkzaamheden, de organisatie van het werk en de discriminatie die de toenmalige gastarbeiders ten deel viel.

Een voordracht in het Duits of Engels is geen probleem.

 

Drs. Otto S. Knottnerus is historisch-socioloog en free-lance historicus. Hij publiceert vooral over de sociale en culturele geschiedenis van het Nederlandse en Duitse Waddengebied.

 


Malaria rond de Noordzee

Sinds de volksverhuizingstijd tot in de negentiende eeuw kwam deze tropische ziekte veelvuldig voor in het laagland rond de Noordzee. Vooral zuigelingen en pubers stierven aan de indirecte gevolgen. Het sterftecijfer in de kuststreek lag dan ook aanmerkelijk hoger dan in het binnenland. Tijdgenoten hielden het vochtige klimaat en kwaadaardige zeedampen hiervoor verantwoordelijk. Ook andere ziekten als scheurbuik werden hieraan toegeschreven. Men wist niet dat malaria werd verbreid door muggen die voornamelijk in brakwatergebieden voorkwamen.

De spreker geeft een historisch en geografisch overzicht over het voorkomen van malaria, toegespitst op de omgeving waar de lezing wordt gegeven. Ook wordt ingegaan op het volksgeloof rond deze zogenaamde “koude koortsen”. Rond 1900 was de inheemse malaria zo goed als verdwenen. Daarvoor zijn meerdere oorzaken aan te wijzen. Dat de malaria zich ten gevolge van klimaatsveranderingen opnieuw zal verbreiden, is gezien het niveau van de medische zorg in West-Europa minder waarschijnlijk.

Een voordracht in het Duits of Engels is geen probleem.

 

Vereisten: overhead-projector of beamer en notebook.

 

Drs. Otto S. Knottnerus is historisch-socioloog en free-lance historicus. Hij publiceert vooral over de sociale en culturele geschiedenis van het Nederlandse en Duitse Waddengebied.

 


Van kloosterschuur tot stolpboerderij:

De vroegste geschiedenis van de Hollandse, Fries-Groningse en Zeeuwse boerenschuur.

 

De middeleeuwse kloosterschuur heeft een lange traditie in West-Europa. Met name in Frankrijk en Engeland zijn honderden van deze bouwwerken  bewaard gebleven. Deze indrukwekkende schuren kenmerken zich over het algemeen door een houten frame, dat een reusachtig dak ondersteunt.

Vanaf de zestiende eeuw werd deze bouwwijze bij eenvoudige boerderijen toegepast. Dat gebeurde niet alleen in Friesland, Groningen en Zeeland, maar ook in Noord-Holland, waar de stolpboerderij werd ontworpen. Aan de hand van beeldmateriaal wordt duidelijk gemaakt dat middeleeuwse gebouwen hiervoor model stonden. Hollandse landverhuizers zorgden er bovendien voor dat deze bouwwijze in Noord-Duitsland werd geïntroduceerd.

Een voordracht in het Duits of Engels is geen probleem.

Vereisten:
Beamer en notebook.

 Drs. Otto S. Knottnerus is historisch-socioloog en free-lance historicus. Hij publiceert vooral over de sociale en culturele geschiedenis van het Nederlandse en Duitse Waddengebied.

 


De historische betrekkingen tussen Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland

De geschiedenis van Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland vertoont nogal was gemeenschappelijke trekken. Friesland, Groningen en Oost-Friesland maakten eeuwenlang deel uit van dezelfde welvarende kustsamenleving; Drenthe en het Emsland delen eenzelfde historie van armoede en achterstand. In deze lezing worden verschillen en overeenkomsten uitvoerig belicht. In de middeleeuwen is het vooral de kust die contrasteert met het binnenland. Vanaf de zestiende eeuw wordt het beeld echter gecompliceerder. Groningen en Drenthe nemen steeds meer afstand van het Duitse achterland. Dat geldt eveneens voor de gereformeerden in Oost-Friesland, Lingen en Bremen, die nauwe banden met de Republiek aangaan. Verder naar het oosten blijft daarentegen het Duitse lutheranisme dominant. Het Emsland raakt in de ban van de contra-reformatie. Pas rond het midden van de negentiende eeuw worden de kaarten opnieuw geschud en gaat de huidige staatsgrens als scheidslijn tussen twee culturen fungeren. Een voordracht in het Duits of Engels is geen probleem.

 

Vereisten (indien mogelijk): overhead-projector.

Drs. Otto S. Knottnerus is historisch-socioloog en free-lance historicus. Hij publiceert vooral over de sociale en culturele geschiedenis van het Nederlandse en Duitse Waddengebied. In 1991 gaf hij de bundel ‘Tussen Eems en Dollard’  uit.


De prophecije van Jarfke:

Het religieuze wereldbeeld van een zestiende-eeuwse plattelandselite.

 

De zogenaamde “Prophecije van Jarfke” is een volksboekje dat in Oost-Groningen tot in de negentiende eeuw een grote populariteit genoot. De eerste bekende druk is van 1597, de oudste bewaarde drukken dateren pas uit de achttiende eeuw. Vermoedelijk gaat het om een historische persoon, die op einde van de vijftiende eeuw leefde en aan wie men met terugwerkende kracht een aantal voorspellingen toedichtte. Het verhaal sluit echter aan bij levensbeschrijvingen van tijdgenoten als de Friese zieners Michel Sakes (1609) en Intje Jans (1622), aan wie men eveneens profetische gaven toekende. Het boekje is vermoedelijk ontstaan in het milieu van Oldambtster eigengeërfden, die sterk beïnvloed waren door de Renaissance. Het publiek bestond uit geletterde boeren. Als zodanig vertegenwoordigt het een wereldbeeld dat ontstond op een moment dat de keuze tussen calvinisme, lutheranisme, doopsgezindheid dan wel contra-reformatie nog niet vaststond.

 

Vereisten:
Beamer en notebook.

Drs. Otto S. Knottnerus is historisch-socioloog en free-lance historicus. Hij publiceert vooral over de sociale en culturele geschiedenis van het Nederlandse en Duitse Waddengebied.