Dörpslaid

 

Doe patjepeeër in dien BMW,

Glidst veurbie in n dikke slee.

Toeterst noar dien kammeroaden,

Dijst doe nooit nait zelst verroaden.

Doe zitst ja goud op t nije stee.

 

Doe patjakker in Mercedes-Benz,

Wast doe om haans hest, wait gain mens.

Muikst mie waik mit filaine proat,

Hest mie bedrogen mit vaalse road.

Zo konst t aal regeln noar dien wens.

 

Doe gladdekker in dien nije Volvo,

Plannen lagen kloar op dien bureau.

Ik mocht t nait waiten, hest mie niks verteld,

t Ging die allain moar om t laive geld.

Sikkom vergeefs kreegst t aal cadeau.

 

Doe farizeeër, stòfst haard veurbie;

Noust sinten hest, toeterst nait bie mie.

Woarom haarst docht dat k wel zol swiegen,

Dat ik wieken zol veur dien bandiezen?

Nee grode vent, k bin nait baange veur die...

 

Terug naar de hoofdpagina

 

Zuudbrouk, haarfst 2001

 

Uit: Schriefwedstried Menterwolde 2002

 

Terug naar hoofdpagina